Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – Identiteit van de verkoper
De website, toegankelijk via het adres https://smakkelijk.be, hierna genoemd “Website”, uitgebaat door Miles & co, met maatschappelijke zetel te Vijfde Liniestraat 50 – 3110 Rotselaar en met ondernemingsnummer 1004.602.076, hierna genoemd “’S MAKKELIJK”.
Telefoonnummer: 0474 68 44 60
Mail: ingrid@smakkelijk.be
Bankrekeningnummer: BE89 0689 5097 4485

ARTIKEL 2 – Definities en toepasselijkheid
Verkoper: ‘S MAKKELIJK
Koper: iedere persoon die door ’S MAKKELIJK op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.
Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen ‘S MAKKELIJK en de Koper inzake goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de leverancier georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.
Goederen: elk product dat te koop wordt aangeboden door ‘S MAKKELIJK op de Website.
Website: de website van de Verkoper, toegankelijk via SMAKKELIJK.BE
 Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van ‘S MAKKELIJK en de Koper kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen.
Tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elk aanbod van ‘S MAKKELIJK en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen ‘S MAKKELIJK en de Koper.
Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de Koper minstens 18 jaar oud zijn. Indien dit niet het geval is dient de bestelling geplaatst te worden door de ouder(s) of de wettelijke voogd.
Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk door ’S MAKKELIJK wordt ingestemd.
‘S MAKKELIJK behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
Door het gebruik van de Website van ‘S MAKKELIJK en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.
Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze voorwaarde niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

ARTIKEL 3 – Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
Aanbiedingen zijn geldig, zolang zij op de Website worden vermeld en zolang de voorraad strekt.
Indien het aanbod onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.
‘S MAKKELIJK beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig wat ze er verkocht wordt en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in ieder geval voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling te maken. De afbeeldingen voor de aangeboden goederen en/of diensten, worden deze zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw weergegeven.
Een overeenkomst komt tot stand en is definitief op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per mail naar het door de Koper opgegeven e-mailadres of doorgestuurd per SMS naar het door de Koper opgegeven telefoonnummer, en zodra ’S MAKKELIJK de betaling ontvangen heeft.
De consument die goederen aankoopt bij ‘S MAKKELIJK is de eindconsument. De goederen mogen op geen enkele wijze doorverkocht worden.

ARTIKEL 4 – Prijzen
Alle prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW of enige andere belasting opgelegd door de overheden.
De Koper is de prijs verschuldigd waarmee akkoord is gegaan tijdens de laatste stap van het bestelproces en welke ’S MAKKELIJK in zijn orderbevestiging heeft meegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door ‘S MAKKELIJK worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 5 – Betaling
De klant dient de bestelling voorafgaand aan de levering te betalen.
Betalingen verlopen via overschrijving of via de bankcontact app.

ARTIKEL 6 – Levering en leveringstermijn
Alle leveringen worden uitgevoerd volgens de door klant verstrekte gegevens of kunnen op het afgesproken moment afgehaald worden.
De klant staat in voor de juistheid van alle door hem verstrekte gegevens (email, adres,…)
Het transport van de goederen zal steeds gebeuren op risico van ‘S MAKKELIJK.
Zodra de te leveren producten op het opgegeven adres zijn geleverd of zijn afgehaald, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
Vanaf het moment van ontvangst dienen de goederen, gezien de aard van het product, koel bewaard blijven, tot het moment van consumptie.
‘S MAKKELIJK is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer: de Koper een onjuist adres opgeeft of er niemand aanwezig is op het adres opgegeven door de Koper
De totale aansprakelijkheid van ‘S MAKKELIJK bij tekortkoming aan haar verplichtingen zal in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van het product / de producten in kwestie.

ARTIKEL 7 – Herroepingsrecht
Volgens de boek VI van het Wetboek Economisch Recht, geldt er geen herroepingsrecht voor voedingsmiddelen en bederfelijke waren. Uw aankoop is dus definitief en wordt door ‘S MAKKELIJK niet teruggenomen.

ARTIKEL 8 – Conformiteit en Garantie
De verkochte producten zijn verse voedingsmiddelen. ‘S MAKKELIJK doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat er een correcte en veilige levering kan plaatsvinden. De koper dient de ontvangen goederen koel te bewaren tot gebruik om zo de kwaliteit van de goederen te waarborgen.

ARTIKEL 10 – Klachten
Bij ’S MAKKELIJK doen we al het mogelijke om onze klanten 100% tevreden te stellen. Als de Koper toch klachten zou hebben over haar diensten en/of producten kan deze ons contacteren via mail ingrid@smakkelijk.be of telefonisch 0474/68 44 60.
Alle klachten moeten binnen de 24u na de levering worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op schadevergoeding of compensatie.

ARTIKEL 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
Bij eventuele geschillen zijn enkel de bevoegde rechtbanken en hoven van Leuven bevoegd.

ARTIKEL 12 – Diverse bepalingen
’S MAKKELIJK doet steeds het nodige om duidelijk aan te geven welke producten in onze maaltijden verwerkt zitten en is niet aansprakelijk voor allergieën of intoleranties noch enige gevolgschade hiervan.

ARTIKEL 13 – Cookie policy
Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.
Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken:http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

ARTIKEL 14 – Privacy
‘S MAKKELIJK respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.